Các loại phụ kiện đường dây trên không Công ty HK cung cấp, phụ kiện đường dây được sản xuất theo tiêu chuẩn ngành  TCN3705 có thể áp dụng đối với điện áp đến 220KV hoặc cao hơn. Các phụ kiện đều đóng ký hiệu phần chữ và phần số, giải thích ký hiệu phần chữ là tên gọi viết tắt của sản phẩm, phần số là tải trọng phá hủy nhỏ nhất tính bằng tấn.