Các Công ty con
             Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia                           Internet
             Tổng Công ty Điện lực miền Bắc    Internet
             Tổng Công ty Điện lực miền Trung     Internet
             Tổng Công ty Điện lực miền Nam    Internet
             Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội    Internet
             Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh    Internet
Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1)   Internet
               Công ty Thủy điện Đại Ninh            Internet
               Công ty Thủy điện Bản Vẽ      Internet
               Công ty Thủy điện Đồng Nai   Internet
               Công ty Thủy điện Sông Tranh           Internet
               Ban QLDA Thủy điện 6                       Internet
               Ban QLDA Nhiệt điện 2        Internet
               Ban QLDA Nhiệt điện 3      Internet
               Ban QLDA Thủy điện 3     Internet
               Ban QLDA Thủy điện 2     Internet
               Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh    Internet
               Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam   Internet
               Công ty CP EVN quốc tế     Internet
               Công ty CP thủy điện miền Trung      Internet
               Công ty Thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận- Đa Mi     Internet
Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2)   Internet
               Công ty CP Thủy điện Trung Sơn   Internet
               Công ty CP Thủy điện Thác Mơ  Internet
               Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại  Internet
               Công ty CP Thủy điện A Vương  Internet
               Ban QLDA Thủy điện sông Bung 2   Internet
               Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ  Internet
               Công ty Thủy điện Quảng Trị   Internet
               Công ty CP Thủy điện An Khê - Ka Năk   Internet
               Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4  Internet
               Ban QLDA thủy điện 7     Internet
               Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức  Internet
               Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng  Internet
Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3)  Internet
               Công ty Thủy điện Buôn Kuốp   Internet
               Ban QLDA Thủy điện 1  Internet
               Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân  Internet
               Ban QLDA Nhiệt điện 1   Internet
               Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa  Internet
               Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình  Internet
               Công ty CP Thủy điện Thác Bà  Internet
               Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh  Internet
               Công ty CP Đầu tư và phát triển Điện Sê san 3A  Internet
               Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  Internet
               Công ty CP Điện lực Việt- Lào  Internet
Đơn vị hạch toán phụ thuộc
            Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia  Internet
            Trung tâm Công nghệ thông tin  Internet
            Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân  Internet
            Ban QLDA Thủy điện 4  Internet
            Ban QLDA Thủy điện 5  Internet
            Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La   Internet
            Ban QLDA xây dựng dân dụng    Internet
            Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận   Internet
            Trung tâm Thông tin điện lực  Internet
            Công ty Mua bán điện  (Internet
Công ty Cổ phần
            Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1    Internet
            Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2  Internet 
            Công ty CP tư vấn xây dựng điện 3   Internet
            Công ty CP tư vấn xây dựng điện 4     Internet
            Công ty Cơ điện miền Trung    Internet
            Công ty cơ khí điện lực   Internet
            Công ty chế tạo thiết bị điện Đông Anh    Internet
Đơn vị sự nghiệp
           Đại học Điện lực   Internet
           Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh     Internet
           Cao đẳng Điện lực miền Trung    Internet
           Cao đẳng nghề điện   Internet